สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.
 202
UploadImage

อำนาจเจริญ ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายวัชรินทร์  มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว  จำกัด สหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 208 คน พื้นที่ปลูกยางจำนวน 2,060 ไร่ ร่วมทำธุรกิจเฉลี่ยร้อย 85 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  ซึ่งในวันนี้สมาชิกนำยางก้อนถ้วยมารวม ณ ลานตากสหกรณ์ คาดว่าจะมีปริมาณ 50-60 ตัน ราคาประมูล กิโลกรัมละ 18.05 บาท

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage