สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 14:36 น.
 150
UploadImage

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วย นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ ดร.สุชานันท์ อ้อหิรัญ กรรมการ นายศิริพงศ์ จิตรังษี กรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 1 จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2565” ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมคณะครูและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางคณะผู้บริหารสหกรณ์ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล