สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:54 น.
 192
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานค่าบำรุง และงบแสดงฐานะการเงิน สสท. ประจำเดือน สิงหาคม 2565 /รายงานความคืบหน้าการจัดงานทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2565 /การขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดการศึกษาวิทยาการสหกรณ์ /การอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด /รายงานความคืบหน้าโครงการ สสท.สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค /  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 /การเสนอชื่อบุคลากรทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ ประจำปี 2565 /พิจารณาอนุมัติหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของ สสจ. ในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างใหม่ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสหกรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage