สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:31 น.
 156
UploadImage

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้
ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้
.........................
 
(23 กันยายน 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท. นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร รักษาการหัวหน้าสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมายบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้ หลักสูตร “กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ และ การติดตามหนี้สินและการดำเนินคดี” ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 72 คน จาก 10 สหกรณ์ ณ โรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จำกัด
 
ในการนี้มีนายสมเกียรติ ไชยสัตย์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคชอุดม จำกัด เป็นประธานในการอบรม และนายอดิศร โทแสง ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จำกัด กล่าวรายงาน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage