สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 10:45 น.
 329
UploadImage

สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง ให้แก่คณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสาวยุรณัฎฐา มั่งมี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาววิชุดา จันทพรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวอังคณา เอี่ยมสำอางค์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 3
อนึ่ง สหกรณ์ฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งตู้รับบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง สำหรับให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบเข้ามูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์ และฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพคนไข้โรคจิตทุเลาหญิงของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวช


UploadImage 
สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล