สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธาน สสท.ให้ความรู้กฎหมาย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:39 น.
 53
UploadImage

ประธาน สสท.ให้ความรู้กฎหมาย
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
……………………
 
 
(21 กันยายน 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษให้ความรู้กฎหมายหัวข้อ "ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานท้องถิ่นที่ ป.ป.ช.ตรวจพบ และกรณีศึกษา ตลอดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกราะป้องกันหน่วยงานตรวจสอบจาก ป.ป.ช." ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "บริหารท้องถิ่น สุจริต โปร่งใส ห่างไกล ป.ป.ช." ซึ่งจัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน  2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมสบายโฮเทล ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าสัมมนาประมาณ  450 คน
 
ในการนี้มี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และมีนายชัยพิชิต เย็นกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage