สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 10:12 น.
 337
UploadImage

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ ดร.เจริญ ภูวิจิตร์ กรรมการ นายศิริพงศ์ จิตรังษี กรรมการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและเหรัญญิก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2565" ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงษ์ หัวหน้าตรวจสอบผู้ตรวจราชการ นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้ตรวจราชการ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ บริการด้านสวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมัครสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ. เป็นต้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล