สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ผอ.สสท. เข้าพบ กรรมการ ชสค. หารือแนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 16 ก.ย. 2565 เวลา 13:50 น.
 120
UploadImage
 
ผอ.สสท. เข้าพบ กรรมการ ชสค.
หารือแนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

.....

 
(16 กันยายน 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เดินทางเข้าพบนายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงกันระหว่าง สสท. กับ ชสค. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสองหน่วยงาน และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการไตรภาคีระหว่าง  สสท. ชสค. และ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในเรื่องการจัดหลักสูตรอบรมแก่สหกรณ์สมาชิก
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชสค. ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สสท. ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด และเรียนเชิญคณะกรรมการ ชสค. ทุกท่านร่วมทำบุญในกิจกรรมกฐินสหกรณ์สามัคคี โดย สสท. ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 37 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ วัดธาตุเจดีย์ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ตลอดถึงได้เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของ สสท. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 ซึ่งในช่วงสุดท้าย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ ช.ส.ค. ที่ให้ความร่วมมือกับทาง สสท. เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดมา


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage