สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 10:15 น.
 4941
UploadImage

โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและกำหนดการ ตามเอกสารแนบ ดังนี้
1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่ (ดาวน์โหลด)
2. กำหนดการและระเบียบวาระ (ดาวน์โหลด) (E-Book)
3. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ (ดาวน์โหลด)
4. 
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง/สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)
5. ตรวจสอบลำดับการลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 (คลิกตรวจสอบ)


เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ดาวน์โหลด)
2. แบบตอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลด)
3. รายงานกิจการ 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด) (E-Book)


สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการและการประชุม สำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2669 3254-63 ต่อ 1083, 1045
Line ID : @clt.coop  
 เพิ่มเพื่อน
UploadImage


หมายเหตุ
แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก 23-24 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) 
(ดาวน์โหลด)
แผนที่ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
UploadImage