สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ : “การกระทำที่อาจถูกฟ้องคดีปกครอง”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:50 น.
 156
UploadImage

“การกระทำที่อาจถูกฟ้องคดีปกครอง”
 
             เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรา 42 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ มาตรา 42  กำหนดการใช้สิทธิฟ้องคดีของบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลต่อศาลปกครองโดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า
             ก. เป็นการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
             ข. ทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
             ค. อยู่ในอำนาจศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง
             การกระทำหรืองดเว้นการกระทำที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจถูกฟ้องทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลปกครองตามมาตรา 9 คือ
             (1) การกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่ง
             (2) การกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
             (3) กระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ สำหรับการกระทำนั้น
             (4) กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
             (5) กระทำมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
             (6) เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
             (7) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
             (8) กระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น
 
 
โดย
นายสมพงษ์ บ่าพิมาย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ