สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ : ​เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 10:46 น.
 221
UploadImage

เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์
 
                “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ในวิถีชีวิตใหม่ (Next normal) ของคนทำงานแทบปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

                ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน  มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพ แวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตของคนทำงาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดดีขึ้นกว่าเดิม ภายใต้หลัก 4 ประการ ได้แก่

                1.สะอาด หน่วยงานได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้สภาพที่ทำงานสะอาด เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาติดต่อราชการ และสร้างความสุขใจแก่ผู้ทำงาน
                2.ปลอดภัย หน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย โดยให้ความรู้แก่แก่บุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
                3.สิ่งแวดล้อมดี  สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การเป็นสิ่งสะท้อนถึงความ รู้สึกของคนทำงาน ถ้าสภาพแวดล้อมของการทำงานดีทุกคนจะมีความรู้สึกที่อยากทำงานทุ่มเทกำลังใจกำลังกายและความคิดร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาในการทำงาน  แต่ถ้าสภาพแวดล้อมของการทำงานไม่ดีอาจเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน และความเหนื่อยล้าในการทำงาน
                4.มีสุขนิสัย  ผู้ปฏิบัติงานควรมีการหยุดพักบำรุงตัวเอง ทำงานอย่างพอเหมาะป้องกันความเสื่อมของร่างกาย และรักษาให้มีคุณภาพเพื่อการทำงานในระยะยาวได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ การสร้างแบบ Work Life Balance ช่วยให้ชีวิตสมดุล ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน การดูแลครอบครัว สุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตใจยอดเยี่ยม เมื่อทุกอย่างดีแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีความมสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยิ่งขึ้น

                ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญจะได้แนะนำส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีฝ่ายจัดการ นำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของมีสุขภาพที่ดีและสามารถให้บริการสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย...นางสมจิตร์  นันตะวัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ