สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 13:29 น.
 114
UploadImage

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก
……

 
(15 สิงหาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยการนำของนายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ สสท. พร้อมด้วยนายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการฯ นายเจียง นาอุดม กรรมการฯ นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ กรรมการ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเก่า-ชะอำ จำกัด อำเภอชะอำ สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย จำกัด อำเภอบ้านแหลม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด อำเภอเมืองเพชรบุรี และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด (สืบเนื่องจากการจัดโครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคกลาง) ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชำอำ จังหวัดเพชรบุรี) เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด และแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภาพการเยี่ยมชมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CLTCOOPNEWS&set=a.463164489152761