สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 12:56 น.
 89
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565
………………….
 
               (11 สิงหาคม 2565) นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ (ในคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ อนุกรรมการ นายวงศกร เอการัมย์ อนุกรรมการ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวาระการประชุมต่างๆ อาทิ รายงานผลการผลิตวีดิทัศน์แนะนำกลุ่มตลาดซื้อขายสินค้าสหกรณ์ไทย ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รายงานสถิติยอดจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้น
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage