สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 14:20 น.
 135
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 –  นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 และมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ นายวงศกร เอการัมย์ อนุกรรมการ นายณรงค์ สุขโท้ อนุกรรมการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการและการประชุม เข้าร่วมประชุม
 
โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการฝึกอบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และรูปแบบออนไซต์ ซึ่งในการจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมีทั้งสิ้น 7 โครงการ และเรื่องรับทราบรายงานการต่ออายุการใช้บริการดูแลรักษาระบบโปรแกรมภายในสันนิบาตสหกรณ์ฯ (MA : Maintenance Service Agreement) และค่าใช้บริการดูแลรักษาระบบฯ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบฯ ได้เต็มประสิทธิภาพและให้บริการสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage