สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:44 น.
 123
UploadImage

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

ประธาน สสท.มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 - นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมรัชนี 4  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในการนี้มีนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท. กล่าวรายงาน
 
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่กฎหมายบัญญัติ ความรู้ ความเข้าใจประเภทภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 43 คน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage