สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การบริหารงานเอกสารและเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
 317
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 2
 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ค่าค่าธรรมเนียม 1,000 บาท / คน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) (สหกรณ์ละ 2 คน)
**ในกรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเกิน 2 คน หรือผู้เข้าร่วมอบรมครบจำนวนที่กำหนดไว้
  เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 1,800 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 5 มื้อ
 - โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน 
   ติดต่อสำรองห้องพัก 02-6693254-62 ต่อ1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122
 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
เงื่อนไขการเข้าอบรมแบบเผชิญหน้า (Onsite)
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/92
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณปัญพัฒน์ คล้ายปาน (ไอติม) 088 806 8047