สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เวทีการเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 มุมมองของฅนสหกรณ์ จะไปต่อหรือพอแค่นี้?”

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 356
เวทีการเสวนาระดมความคิดเห็น
รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 มุมมองของฅนสหกรณ์ จะไปต่อหรือพอแค่นี้?”
 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้บริหารและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 300 คน
 
รูปแบบและวิธีการเสวนา
เสวนาระดมความคิดเห็น 2 ลักษณะ
 - รูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส กรุงเทพมหานคร
 - รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting https://zoom.us/j/93369794402?pwd=YStKYkhCbUVzd2pBQUFCcGEwdzZZdz09
Meeting ID : 933 6979 4402
Passcode : 381762  
 
ค่าใช้จ่าย
ฟรี
 - อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างพักสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาออนไซต์
   ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมการเสวนา สาหรับรูปแบบออนไซต์
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าร่วมการเสวนา
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/97
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
ผู้รับผิดชอบ
 - ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
   โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1090, 1033, 1016, 1008 โทรสาร 02-2411229 ,02-2414839
 
 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร สำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย
   โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1081, 1085
 
 - ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานส่งเสริมสหกรณ์
   โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1007