สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.มอบวุฒิบัตร ปิดโครงการ หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมาย ฯ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 16:43 น.
 117

UploadImage


(วันที่ 29  มิถุนายน 2565)  นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร หลักสูตร "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" รุ่นที่ 2   ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง การลงทุน การจัดทำแผน แนวทางการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม นายปัณฐวิชญ์  ผู้อำนวยการ สสท.กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร " การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง " รุ่นที่ 2  ในวันนี้ ผมขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุง และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและสหกรณ์ต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage