สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 20 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 662
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
หลักสูตร “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 1
 
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 60 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ฟรี
 
เงื่อนไขการเข้าอบรมแบบเผชิญหน้า (Onsite)
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/93
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณจิราวดี เบอร์โทร 096 886 0156