สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์จากประเทศเนปาล

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี
 วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 08:26 น.
 148
UploadImage


UploadImage

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

สสท.ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์จากประเทศเนปาล

(21 มิถุนายน 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ สมผดุงรองผู้อำนายการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) ซึ่งนำ Mr. Jiblal Bhusal Joint Secretary และคณะผู้บริหารระดับสูงจากชุมนุมสหกรณ์ภาคการเงินภายในประเทศเนปาล มาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกรณ์กับสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายหลังจากโรคระบาดโควิด 19 คลี่คลายลง โดยชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศเนปาล สนใจเยี่ยมชมห้องพัก ห้องประชุมของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำสหกรณ์ในประเทศเนปาลต่อไป