สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:51 น.
 140
UploadImage
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
ภายใต้โครงการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด สู่มาตรฐาน
 

(22 มิถุนายน 2565) นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ภายใต้โครงการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด สู่มาตรฐาน โดยมี ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ถนนพิชัย กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ Zoom Meeting) ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และยกระดับชุมนุมสหกรณ์ประเภทบริการให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และมีความเข้มแข็งได้มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์บริการ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 100 คน
 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัศนีย์ รัตนมาลัย อดีตผู้อำนวยการ สสท. ซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ของภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมนุมสหกรณ์บริการ และเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อยกระดับความเข้มแข็งชุมนุมสหกรณ์ประเภทบริการต่อไป ในการนี้มีนายเกรียงไกร ขำอินทร์ อดีตรองผู้อำนวยการ สสท. และนางณัชชา จันทร์สนิท เลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage