สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 8/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:21 น.
 227
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 8/2565
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้สังเกตการณ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานค่าบำรุง และงบแสดงฐานะการเงิน สสท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 / การอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด /การจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เนื่องในวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 / การผลิตวีดิทัศน์แนะนำกลุ่มตลาดซื้อขายสินค้าสหกรณ์ไทย/การเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค ณ จ.กาฬสินธุ์ และเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นประธานคณะอนุกรรมการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังนี้

1.คณะอนุกรรมการบริหาร ได้แก่
นายจันทร์ หวนสันเทียะ เป็นประธานอนุกรรมการ
นายณรงค์ สุขโท้ เป็นอนุกรรมการ
นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ (ประธานฯ ช.ส.ค.)เป็นอนุกรรมการ
นายเจียง นาอุดม เป็นอนุกรรมการ

2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่
นางมณีพรรณ โคตรบุตร เป็นประธานอนุกรรมการ
นายเจียง นาอุดม เป็นอนุกรรมการ
นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม เป็นอนุกรรมการ
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ (ประธานฯ ชสอ.)เป็นอนุกรรมการ

3.คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้แก่
นายนพดล วรมานะกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ (ประธาน ช.ส.ค.)เป็นอนุกรรมการ
นายวงศกร เอการัมย์  เป็นอนุกรรมการ
นายณรงค์ สุขโท้  เป็นอนุกรรมการ

4.คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
นายณศร ออสุวรรณ  เป็นประธานอนุกรรมการ
นายวงศกร เอการัมย์  เป็นอนุกรรมการ
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ (ประธานฯ ชสอ.)เป็นอนุกรรมการ
นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม เป็นอนุกรรมการ

5.คณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นประธานอนุกรรมการ
นายนพดล วรมานะกุล เป็นอนุกรรมการ
นางมณีพรรณ โคตรบุตร เป็นอนุกรรมการ
นายณศร ออสุวรรณ (ประธานฯ ชสท.)เป็นอนุกรรมการ
นายจันทร์ หวนสันเทียะ เป็นอนุกรรมการ

และแต่งตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์มี 3 ท่าน ได้แก่
รองประธานคนที่ 1 นายนพดล วรมานะกุล
รองประธานคนที่ 2 นางมณีพรรณ โคตรบุตร
รองประธานคนที่ 3 นายณศร ออสุวรรณ
 
โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างใหม่ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสหกรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage