สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้กับสหกรณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ฯ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19 น.
 159
       
            
UploadImage
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้กับสหกรณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ทำหน้าที่แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมจำกัด นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และรวมตัวกันของสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการ ประชุมชี้แจงจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้รับความร่วมมือจาก สหกรณ์จังหวัดนครปฐม นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม 14 สหกรณ์ อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครปฐม จำกัด สหกรณ์เคหะสถาน เกิดเงินพูลทรัพย์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมจัดตั้ง และเพื่อให้เกิดฉันทานุมัติจากสหกรณ์ทุกประเภทในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์เพื่อรวมตัวกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage