สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.
 43
UploadImage

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ.
 
(วันที่ 11 มิถุนายน 2565)  ผู้สมัครทีมพลังรักษ์สหกรณ์ชนะยกทีม การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ฯ 2565 เกิดเป็นปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ ผู้สมัครทีมพลังรักษ์สหกรณ์คว้าชัยชนะถล่มทลายหมายเลข 1-8 ยกทีม 1.นายสงบ จินะแปง ได้คะแนน 543 คะแนน 2.นายวิทยา ประเทศ  535 คะแนน 3.นายเสนอ วิสุทธนะ 524 คะแนน 4.รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา 518 คะแนน 5.นายบุญธรรมเดชบุญ 517 คะแนน 6.นายสมยศ เสาวคนธ์  512 คะแนน 7.นายเทิม มิตรจิตร  470 คะแนน 8.นายธงชัย วิทยานุกรณฺ์  457คะแนน  โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 รับรองผู้ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้ทำการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัด ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2565 มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 754 คน ซึ่งในปีนี้ ชสอ. มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ จำนวน 8 คน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และกรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จำนวน 1 คน แทนวาระของกรรมการดำเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยกำหนดให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง ณ สถานที่หน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่สหกรณ์ต้นสังกัดตั้งอยู่ ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น. ทั้ง 8 เขตพื้นที่  เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ฯ ภาคเหนือ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ เซาท์เทิร์น จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
 
เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยองเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ทั้ง นี้ ชสอ. ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2564 ณ วัน สิ้นปี 31 มีนาคม 2565 มีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 1,098 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 138,103 ล้านบาท สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,082 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.50% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 5.00%  โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. คงเดิมที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย ยึดหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage