สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:59 น.
 74
UploadImage
 
สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ รองประธานกรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและเหรัญญิก นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ โดยได้รับเกียริตจากท่านวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรพร้อมทีมงาน จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล