สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 686
การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" รุ่นที่ 5
 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 100 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียม
ฟรี (สหกรณ์ละ 2 ท่าน)
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม - ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
   ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ Post-test
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
การสมัครเข้าร่วมอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/88
 - สแกน QR Code
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวปัญพัฒน์ คล้ายปาน (ไอติม)