สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 672
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน (ให้สิทธิ์สหกรณ์ละ 2 คน)
 - ในกรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเกิน 2 คน หรือผู้เข้าร่วมอบรมครบจำนวนที่กำหนดไว้
เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 1,800 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 กรกฎาคม 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมคนละ 1,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร / ค่าวิทยากร
 - ค่าอาหารมื้อกลางวัน 5 มื้อ
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 4 มื้อ
 - โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน 
และให้สหกรณ์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ**
 
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน 
ติดต่อสำรองห้องพัก 02-6693254-62 ต่อ1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122
 - ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลา และสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) 
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
เงื่อนไขการเข้าอบรมแบบเผชิญหน้า (Onsite)
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าร่วมอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/85
 - สแกน QR Code
    UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : คุณจิราวดี มุกช้าง 096 8860156