สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 11:01 น.
 100
UploadImage

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ รองประธานกรรมการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ และว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์  สุราวรรณ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมฝึกจัดทำข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ พร้อมฝึกจัดทำข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และภาคธุรกิจสหกรณ์ในฐานะองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็นผู้ควบคุม รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากท่านวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล