สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดสัมมนา “โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับ พร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 08:41 น.
 118
UploadImage

สสท.จัดสัมมนา “โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับ พร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?”
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?” พร้อมบรรยาย เรื่อง  กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ข้อควรระวังขององค์กรผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และให้ทราบถึงสาระความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้กับองค์กรและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ คู่ค้ากับธุรกิจสหกรณ์  ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าวว่า “สหกรณ์และบุคลากรในสหกรณ์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และภาคธุรกิจสหกรณ์ในฐานะองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็นผู้ควบคุม รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ จะต้องมีการเตรียมระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะต้องมีการเตรียมแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นตามกฎหมาย พร้อมกับการสร้างทักษะให้บุคลากรในองค์กรด้วยโดยจะต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่ได้มาตรฐาน และยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดไว้”
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงได้กำหนดจัดการสัมมาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม และอาจารย์กิตติยา ธนะสาร มาให้ความรู้ และมีผู้สนใจเข้าสัมมนาซึ่งมาจากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งสิ้น จำนวน 317 คน จาก 184 สหกรณ์ เป็นรูปแบบออนไซต์ จำนวน 43 คน และรูปแบบออนไลน์ จำนวน 274 คน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage