สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
 257
ฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" รุ่นที่ 2
 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหารสหกรณ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 60 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 2,500 บาท/คน (สองพันห้าร้อยบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) โดยจัดให้บริการดังนี้
 - ด้านวิชาการ (วิทยากร กระเป๋า เอกสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบการฝึกอบรม)
 - อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ
**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับผิดชอบเอง  (ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด)
เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน/เย็น นอกเหนือจากที่ให้บริการและค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ฯลฯ
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยาย แสดงตัวอย่างประกอบ กรณีศึกษา Workshop
 
เงื่อนไขการสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 
เงื่อนไขการเข้าอบรมแบบเผชิญหน้า (Onsite)
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/79
 - สแกน QR Code
 UploadImage
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : คุณปัญพัฒน์ (ไอติม) 08 8806 8047