สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.
 42
UploadImage
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์..
ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 มีสมาชิก 3301 คนมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,174,176,902.09บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 251,165,381.14 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.06 ในรอบปีดำเนินธุรกิจ 4 ด้านโดยมีปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 2,304,649,530.11บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประมาณ 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.85 ของยอดขาย/บริการ สหกรณ์มีโครงการที่น่าสนใจดังนี้ 1.โครงการอบรมสมาชิกเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ(เกษตรทฤษฎีใหม่,เกษตรพอเพียง,ทายาทเกษตร)โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์(ข้าวสาร-ผลไม้),โครงการจำหน่ายสินค้าเอื้ออาทร,โครงการส่งเสริมการออมหรือเพิ่มทุนในสหกรณ์,โครงการปรับปรุงและจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิก (กองทุนสวัสดิการมารดาและบุตรแรกเกิด,กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ,กองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย,กองทุนสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก สหกรณ์แห่งนี้ไม่ได้เน้นการทำกำไรสูงสุดแต่เน้นให้สมาชิกมีสวัสดิการ และมีความสุขในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น จึงมีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีแบ่งเป็น เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วร้อยละ 4.5 ของทุนเรือนหุ้นเงินเฉลี่ยคืนตามธุรกิจที่สมาชิกทำไว้กับสหกรณ์ โดยเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 12 และเฉลี่ยคืนจากวัสดุการเกษตรร้อยละ 2.5 นอกจากนั้น ยังได้จัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์โดยมีการชำระเงินค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาทสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้จัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และได้ดำเนินการจัดสรรทุนต่างๆ ดังนี้ ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์  ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  ทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล  ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก  ทุนสาธารณประโยชน์ทุนสวัสดิการมารดาและบุตรแรกเกิด  ทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ และทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่ง  ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปี “จากการที่ทางทีมงานได้ติดตามเยี่ยมเยือนสหกรณ์แห่งนี้  พบว่าสหกรณ์มีจุดแข็งด้านการสร้างความศรัทธาให้กับสมาชิกทำให้สมาชิกสหกรณ์ของที่นี่ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ จึงทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งสูงมากสมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการจากทางสหกรณ์ตลอดทั้งปี สหกรณ์มีเงินรับฝากสูงถึง 1,500 ล้านบาทเศษ สมาชิกไม่ผิดสัญญาเงินกู้ ไม่มีดอกเบี้ยคงค้าง และมีทุนดำเนินงานเป็นของตนเอง มีศักยภาพในการบริหารธุรกิจ โดยแทบไม่ต้องใช้บริการสินเชื่อจากธนาคาร และยังบริหารสามารถปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี 

นางพรรณี เจริญผล ผู้จัดการฯ กล่าวว่า “สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จุดเด่นของสหกรณ์แห่งนี้คือเรื่องสินเชื่อเงินกู้ ให้กับสมาชิก ถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตร เราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพราะสหกรณ์เราไม่มีดอกเบี้ยค้าง และไม่มีต้นเงินผิดนัด สมาชิกสามารถชำระได้หมด ทั้งนี้เพราะสหกรณ์มีการพูดคุยกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เรามีการประชุมกลุ่ม หากสมาชิกส่งเงินให้กับสหกรณ์ได้หมด ในวันประชุมใหญ่ สหกรณ์จะมีแรงจูงใจ มอบข้าวสารให้สมาชิกคนละ 1 ถัง และจะมีการจัดชั้นของสมาชิกด้วย เพื่อให้สมาชิกที่ชำระดอกเบี้ยกับสหกรณ์ได้ รับสิทธิพิเศษคิดดอกเบี้ยแค่ 6 บาท และเรายังมีโครงการเงินกู้พิเศษ  โครงการซื้อรถ,โครงการซื้อที่ดิน,โครงการสร้างบ้าน,โครงการซื้อบ้าน,โครงการระบบไฟฟ้า ที่อัตราดอกเบี้ยโครงการละ 4 บาท นอกจากนี้เรายังมีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกที่มีการประกอบอาชีพประมงแล้วมีปัญหา ทางสหกรณ์จะส่งเสริมให้ ปลูกปอ ปลูกกก ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของจังหวัดจันทบุรี สหกรณ์ส่งเสริมให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินค้าเอื้ออาทรที่สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิก ให้สามารถนำปุ๋ยนำยาไปผลิตสินค้าได้ก่อน เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยสหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ย ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของการบริหารงานของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสวัสดิการ เพราะคณะกรรมการยึดหลักการบริหารงานสมาชิกเป็นที่ตั้ง เราไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุด เพียงแต่ว่าเราทำธุรกิจแล้วต้องมีกำไร สมาชิกของพี่นี่ทุกคน 3,301 คน ต้องทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างน้อย1ธุรกิจ เช่น ธุรกิจรวบรวม,ธุรกิจรับฝากเงิน,ธุรกิจสินเชื่อ,ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ซึ้งสมาชิกทุกคนต้องมาทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างน้อย 1 อย่างในรอบปีบัญชี เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำธุรกิจสมาชิกจะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีเพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าของสหกรณ์ของสมาชิก สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเพราะฉะนั้นที่นี่ เราบริหารงานโดยใช้เงินทุนของตัวเองทั้งหมดเป็นทุนภายในทั้งหมดเลย โดยสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 400 กว่าล้าน เงินทุนสำรอง 100 กว่าล้าน และที่เหลือคือเงินรับฝาก 1,600 กว่าล้าน ทำให้เรามีเงินเหลือ และได้นำไปให้สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกู้  นอกจากนี้สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จะต้องมีหลักทรัพย์ทุกคนในการใช้บริการด้านสินเชื่อ เพราะฉะนั้นในการบริหารหนี้ตรงนี้แทบไม่มีความเสี่ยง และนี่คือจุดเด่นของสหกรณ์เมืองจันทบุรี “

ขณะที่นายมงคล ยังคำ ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี กล่าวว่า ” ตนอยู่กับสหกรณ์แห่งนี้มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่เป็นสมาชิก จนเป็นกรรมการและปัจจุบันเป็นประธาน ได้เห็นพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของสหกรณ์ จากเดิมมีสมาชิกแรกเริ่มแค่ 207 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 3301 คน มีทุนดำเนินงานแรกเริ่ม 0.19 ล้านบาท ปัจจุบัน มีทุนดำเนินงาน 2,174 ล้านบาท กำไรสุทธิแรกเริ่ม 15 ล้านบาท ปัจจุบัน กำไรสุทธิ 50 ล้านบาท สหกรณ์แห่งนี้ ไม่ได้เน้นการทำกำไรสูงสุดแต่เน้นความเป็นเจ้าของของสมาชิก และการช่วยเหลือให้สวัสดิการสมาชิก โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีนโยบาย ดำเนินงานเพื่อสมาชิกเป็นหลัก นโยบายต่างๆ ที่ออกมาจึงคำนึงถึงความเป็นอยู่และปากท้องของสมาชิก จนทำให้สมาชิกเกิดความศรัทธากับสหกรณ์ และส่งผลให้สมาชิกมาใช้บริการจากสหกรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี และหากสมาชิกท่านใดมีปัญหา สามารถมาพูดคุยกับทางสหกรณ์ เพราะสหกรณ์ไม่ใช่ศัตรู แต่สหกรณ์มีสมาชิกเป็นเจ้าของ ดังนั้นหากสมาชิก(ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์) มีความเดือดร้อน สหกรณ์ก็พร้อมจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรบางปีอาจจะประสบปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ สหกรณ์ก็ไม่เคยทอดทิ้ง หรือไปดำเนินการยึดที่ดิน สหกรณ์ยังเข้าไปผ่อนปรน และทำความเข้าใจกับสมาชิก จนทำให้ปัจจุบัน สหกรณ์ไม่มีหนี้เสีย สมาชิกมีวินัยทางการเงิน  สหกรณ์  จึงเป็นองค์กรที่มีสมาชิก เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง และคาดว่าในปี 2565 สหกรณ์ ก็จะมีความเจริญเติบโต มากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกตลอดไป “


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage