สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2565

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 12:19 น.
 63
 
UploadImage

(6 พฤษภาคม 2565)   นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2565


ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายเจียง นาอุดม อนุกรรมการ  นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่  โดยมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานเรื่อง การอุดหนุนงบประมาณสำหรับการตั้งตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด , การสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ฯลฯ  และได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์  รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี น่าน สมุทรปราการ ลำปาง กาฬสินธุ์ ราชบุรี รวมเป็นเงินจำนวน 454,970 บาท  ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage