สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่ 4

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
 292
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ขนาดเล็ก) 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่ 4
 
ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ฟรี
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 - จำนวนสหกรณ์ละ 2 คน
 - จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
 - เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2565** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
เงื่อนไขการสำเร็จหลักสูตร
 - กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมเป็นกรรมการ
 - ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 - ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ Pre-test , Post-test โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 
วุฒิบัตรและการขึ้นทะเบียนผ่านการฝึกอบรม
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 - ขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
การสมัครเข้าร่วมการอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/77
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
  UploadImage
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : คุณจิราวดี เบอร์โทร 09 6886 0156