สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.
 83
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565


(วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 และมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายณรงค์ สุขโท้ อนุกรรมการ นายวงศกร เอการัมย์ อนุกรรมการ  นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นางณัชชา จันทร์สนิท เลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการฝึกอบรมประจำเดือนเมษายน 2565 และกำหนดการจัดฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งสถาบันพิทยาลงกรณ์ มีกำหนดจัดการฝึกอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting รวม 7 โครงการ ได้แก่ 
1.หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ภายใต้กฏหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 2.การเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2
3.ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตรรุ่นที่ 1 
4.การเงินสหกรณ์ภาคการเกษตรรุ่นที่ 1
5.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โลกเปลี่ยนสหกรณ์ปรับพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือยัง”
6.ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตรรุ่นที่ 2 
7.การบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรรุ่นที่ 2 

และรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบโปรแกรมงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อไป

พร้อมกันนี้ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสสท. ได้มอบรูปหล่อพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย เป็นที่ระลึกให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เนื่องในโอกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage