สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

อบรม การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 12:11 น.
 113
UploadImage
 
ประธานฯ สสท. เปิดโครงการ “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1
 
(วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสหกรณ์กับการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวงศกร เอการัมย์ และนายณรงค์ สุขโท้ กรรมการดำเนินการ สสท. เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ กล่าวว่า กฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 หมวด 2 ข้อ 6 และข้อ 7 กำหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และสหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนสำรองหรือเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาทให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกรอบแนวทางในการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงและ การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริหารสหกรณ์เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่เป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดอันส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากการบริหารจัดการและการลงทุนของสหกรณ์ที่เหมาะสม  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยี จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงและการบริหารการลงทุนของสหกรณ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการลงทุน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสหกรณ์ภายใต้กฎหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารการลงทุนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ไอ้อย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 89 คน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage