สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ดึง พันธมิตร เสริมอาวุธด้านการประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี
 วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:02 น.
 398
 
UploadImage

สสท. ดึง พันธมิตร เสริมอาวุธด้านการประชาสัมพันธ์
                               
สันนิบาตสหกรณ์ ฯ รวมตัวนักประชาสัมพันธ์ร่วมอบรม การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มือใหม่ ยุค New Normal ดึงวิทยากร มืออาชีพให้ความความรู้ความเข้าใจการเขียนข่าวและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 
                                (วันที่ 14 มีนาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรม หลักสูตร การสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มือใหม่ ยุค New Normal   ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และ
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร นายวิจิตร จะโรจร รองผู้
อำนวยการฯ ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน จากสันนิบาตสหกรณ์ฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และบุคลาการทางภาครัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี ทั้งนี้ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว รองศาตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การเขียนข่าวให้น่า Click
                นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวว่า การสร้างเครือข่าย     นักประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารและสื่อความหมาย ความคิด อย่างมีแบบแผนไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การยอมรับรวมถึงการให้ความสนับสนุนร่วมมือ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบาย อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องอาศัยเครือข่าย เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การเขียนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ซึ่งต่างจากการเขียนประเภทอื่น ต้องตอบสนองจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ
         นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ บรรยายพิเศษเรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเปิดเผยว่า  สันนิบาตสหกรณ์ฯ
จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
ได้อย่างถูกวิธี รวมถึงเพื่อเป็นการฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
                          

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage