สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก–เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนี้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 13:15 น.
 320
UploadImage

พิษณุโลก–เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้
ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนี้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

(9 มี.ค.65) นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาระดับจังหวัด  เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและซักถามปัญหา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอน และแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference โดยมีนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวอภินัน  จูเกษม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  และนายรังสรรค์  แก่นมณี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ซักซ้อมแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอน โดยจังหวัดพิษณุโลก มีแผนที่จะจัดประชุมในครั้งต่อไป โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยกัน  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป


UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก