สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 09:14 น.
 583
UploadImage

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง

วันที่ 7 มีนาคม 2565  นายนรสีห์ สุดวิลัย  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   เป็นประธานการประชุมติดตามผลปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม  2565  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐ นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และแจ้งผลการประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2565  โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายนรสีห์ สุดวิลัย  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานราชการในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565  ซึ่งในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกฑณ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นไว้  3  ระดับ  คือ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ
 
ล่าสุด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศผลการประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2565  โดยจังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง อ.นครไทย เพียงหนึ่งเดียว ที่ผ่านเข้ารอบ และได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน
 
สำหรับ พิธีมอบโล่รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จะได้ดำเนินการประสานกลุ่มเกษตรกรฯ  ส่งผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรฯ และชาวจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

ส่วนในรอบถัดไปของการประกวด “ระดับชาติ” สามารถร่วมส่งกำลังใจ ช่วยลุ้นให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. บ้านแยง ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับชาติ  และประกาศผลให้ทราบทั่วกัน อีกครั้ง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก