สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 12:13 น.
 329
UploadImage

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565
 
(วันที่ 8 มีนาคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 6/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อจำหน่ายออกจากบัญชี ครั้งที่1 พร้อมรับทรายรายงานค่าบำรุงฯ และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และพิจารณาเรื่องกำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่-พนักงาน สสท. โดยมีนายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯ สสท. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเจียง นาอุดม อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการฯ สายงานบริหาร นายธีรุตม์ ชูช่วย รักษาการหัวหน้าสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร และฝ่ายเลขานุการและการประชุม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage