สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้การบินไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.
 216
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้การบินไทย
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมการนำเสนอผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการระดมทุนเสริมสภาพคล่องให้บริษัทการบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์เจ้าหนี้ไม่ประสบภาวะหนี้สูญ
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 87 สหกรณ์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอถึงผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย โดยเฉพาะการต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด จนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น กำไรลดลง ขาดทุน เป็นต้น
 
สำหรับการหารือดังกล่าวจะรวมไปถึงแนวทางการลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท การบินไทย ว่ามีสหกรณ์ใดที่สนใจในข้อเสนอนี้บ้าง เนื่องจากตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในปัจจุบัน สหกรณ์ไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย ได้ เพราะไม่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป ซึ่งอาจต้องมีการขยายขอบเขตการลงทุนหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 
ทั้งนี้ความสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย ต้องได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อใหม่ จำนวน 50,000 ล้านบาท จากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำประมาณการทางการเงินว่าการได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อใหม่ 25,000 ล้านบาท ก็เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.การบินไทย ซึ่ง บมจ.การบินไทย ได้จัดทำข้อเสนอสำหรับสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าหนี้หุ้นกู้ ได้แก่ ข้อเสนอขอวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยเป็นสินเชื่อที่มี หลักประกันเต็มจำนวน โดย บมจ.การบินไทย เสนออาคารสำนักงานใหญ่ อาคารที่ดอนเมือง รวมถึงที่ดินและสำนักงานอื่นๆ วางเป็นหลักประกัน นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 1.สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนที่ให้สินเชื่อใหม่ที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท 2.สิทธิในการรับชำระภาระหนี้เดิมก่อนกำหนดในสัดส่วน 10% ของจำนวนที่ให้สินเชื่อใหม่ และสุดท้ายคือข้อเสนอการแปลงหนี้เป็นทุน กำหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ ... บาท
 
“หลังจากที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้รวบรวมนำข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้ว จะนำข้อมูลเหล่านี้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการลงทุนและคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทย สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าว


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage