สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ ชสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 14:34 น.
 124
UploadImage

ประธานฯ ชสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท.
 
(วันที่ 20 มกราคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 จากนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage