สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สตูล : มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 13:11 น.
 132
UploadImage

สตูล : มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
 
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมรับมอบ

นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร ณ 31 กรกฎาคม 2561 ต้นเงินกู้คงเหลือจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทแรก ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เต็มจำนวน โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กิจกรรมหลักช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี กล่าวว่า เพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร จำนวน 7 สหกรณ์ จำนวน 1,954 ราย เป็นเงิน 1,011,752.60 บาท โดยแบ่งจ่าย จำนวน 2 งวดๆ ละ 505,876.30 บาท สำหรับในครั้งนี้ เป็นการจ่ายงวดที่ 1 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 สหกรณ์ ประกอบด้วย 1) สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด จำนวนสมาชิก 323 ราย จำนวน 59,400.38 บาท 2) สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จำกัด จำนวนสมาชิก 31 ราย จำนวน 5,459.59 บาท 3) สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด จำนวนสมาชิก 37 ราย จำนวน 4,493.83 บาท 4) สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด จำนวนสมาชิก 393 ราย จำนวน 66,537.34 บาท 5) สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด จำนวนสมาชิก 515 ราย จำนวน 102,189.11 บาท 6) สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด จำนวนสมาชิก 218 ราย จำนวน 63,724.61 บาท 7) สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด จำนวนสมาชิก 437 ราย จำนวน 168,071.44 บาท ซึ่งสมาชิกสหกรณ์จะได้รับประโยชน์เพื่อนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยไปบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage