สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ด้วยเครือข่ายสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:58 น.
 128
UploadImage

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ด้วยเครือข่ายสหกรณ์

วันที่ 19 มกราคม 2565  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนองจัดเวทีเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  ศรีสะเกษ จำกัด โดยมีนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนองเข้าร่วมเจรจา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น และกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อย จำกัด

นางสาวรัศมี ชำนิกุล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ส่งผลให้การประกอบการของสหกรณ์ไม่เติมโตเท่าที่ควร จึงได้จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน และได้เลือกจังหวัดระนองเป็นเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับเครือข่ายสหกรณ์และเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกัน เป็นการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมาย โดยนำข้าวสารหอมมะลิแท้ 100 % จากทุ่งกุลาร้องไห้  หอมแดง และกระเทียม มาประชาสัมพันธ์สินค้าและจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดระนอง

จังหวัดระนองโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 กาแฟคั่วบด กาแฟคั่วเมล็ด กาแฟดริป เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มังคุด ทุเรียน ซึ่งจากการเจรจาเบื้องต้นสหกรณ์ทั้งสองได้ตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างกัน สหกรณ์ในจังหวัดระนองตกลงสั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิจากศรีสะเกษ จำนวน 16 ตัน ส่วน สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ตกลงสั่งซื้อกาแฟ และอาหารทะเลแปรรูป  ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น ได้นำเสนอผลไม้มังคุดคุณภาพ ซึ่งกลุ่มฯ ได้รวมรวมผลผลิตจากสมาชิกและพร้อมที่จะกระจายสู่ผู้บริโภคต่อไป โดยให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด จัดทำรายละเอียดสินค้าและค่าขนส่งเสนออีกครั้ง

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งหากเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สหกรณ์สามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ก็จะเกิดกับสมาชิกสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกก็จะดีขึ้นตามไปด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
เจสิญา เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง