สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือเตรียมการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:28 น.
 72
 
UploadImage


19 มกราคม 2565 นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ฯ เข้าร่วมประชุมกับหารือร่วมกับคุณสุภาภรณ์  อินค้า ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และคุณพนิตตา ทองเล็ก ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากรจำกัด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทยเด่น (Thailand Coop Products Champion) เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565  ซึ่งในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีการจัดมหกรรมขายสินค้าสหกรณ์เด่น ที่มีคุณภาพ ราคาถูก จากสหกรณ์ทั่วประเทศ พร้อมเปิดศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย  และเปิดตลาดซื้อขายสินค้าสหกรณ์ไทย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับเครือข่ายสหกรณ์ โดยระยะเวลาจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่ 25-27 ก.พ. 2565 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถ.พิชัย กรุงเทพ ฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage