สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระนอง : บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฝ่าวิกฤต AFS

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13:10 น.
 172
UploadImage

บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฝ่าวิกฤต AFS
 
วันที่ 17 มกราคม 2565  นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ นายธนุส ธนะวิโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอกระบุรี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ร่วมรับฟังข้อมูล และปัญหาที่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เลี้ยงสุกรประสบปัญหาโรคระบาด ของโรคอหิวาต์แอฟริกันหมู หรือ ASF ชี้แจงสาเหตุของการเกิดโรค การป้องกันและควบคุมโรค พร้อมแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในโอกาสต่อไป  จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ สหกรณ์มีแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกโดยเน้นหลักสมาชิกและสหกรณ์ร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน โดยแบ่งการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนสหกรณ์มีแผนในการพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับสมาชิก สำหรับการฟื้นฟูหลังจากที่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบมีการพักคอกตามระยะเวลาของมาตรฐานการควบคุมโรคแล้ว จะมีการส่งเสริมให้สมาชิกที่ไม่ได้รับผลกระทบเลี้ยงแม่สุกร เพื่อผลิตลูกสุกรที่ได้มาตรฐานให้กับสมาชิกต่อไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการนำลูกสุกรมาจากภายนอก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเข้าใจถึงการเลี้ยงสุกรอย่างปลอดภัย

ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์ระนอง  ประสานการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวม สำหรับการเลี้ยงสุกต่อไป พร้อมประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกต่อไป

สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด มีสมาชิกที่เลี้ยงสุกร  35 ราย สุกรจำนวน 2,625 ตัว ได้รับผลกระทบสุกรเป็นโรค AFS จำนวน 15 ราย  แยกเป็นแม่พันธุ์ 130 ตัว สุกรขุน 452 ตัว ส่วนของสมาชิกที่สุกรไม่เป็นโรค จะได้รับผลกระทบกรณี ไม่มีลูกสุกรที่จะนำมาเลี้ยงเนื่องจากไม่สามารถนำลูกสุกรมาจากภายนอกได้ ในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เนื่องจากสหกรณ์ได้มีการจัดการพันธุ์สุกร อาหารสุกร ยารักษาโรค บริการให้กับสมาชิกโดยให้เครดิตกับสมาชิกเป็นระยะเวลา 5 เดือน เมื่อเกิดโรคระบาด จึงทำให้สมาชิกไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์      


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageเจสิญา  เกษแก้ว
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง