สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 11:29 น.
 312
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด
 
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ พร้อมด้วยนายสมชาติ แจงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5 และนางวิไลลักษณ์ ผิวหูม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด ซึ่งดำเนินการเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรใกล้เคียงในอำเภอกุดจับ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage