สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.
 738
UploadImage

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร


"หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม
"วิธีการสหกรณ์" คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดีทั้งสองสิ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทหลักในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้อย่างมั่นคง พร้อมกับการกำกับสหกรณ์ให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อน โดยเชื่อว่า  การรวมกลุ่ม" เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์นั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์เองแล้ว ยังมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อให้คนในชุมชนได้ “ดูแลกัน” “พึ่งพาอาศัยกัน” ช่วยกันสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน "ด้านเกษตรกรรม" การรวมกลุ่ม จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ขยายช่องทางการตลาด สร้างอำนาจต่อรอง จนก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับส่วนภูมิภาคได้ดูแลแนะนำส่งเสริมให้   สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด ตั้งอยู่อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดใหญ่ สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ผลผลิตทางการเกษตรที่มีในพื้นที่จึงเป็นข้าวเปลือก ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาผันผวน  สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวให้ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตข้าว รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ


UploadImage

UploadImage  
ด้านการตลาด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม สมาชิกสหกรณ์ที่มาขายข้าวให้สหกรณ์จะได้รับราคาสูงกว่าราคาตลาด ผลผลิตข้าวที่สหกรณ์รวบรวมได้จากสมาชิก สหกรณ์จะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสาร  ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของสหกรณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกได้รับการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จำนวน  6,107  ตัน  นำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 43,946,192.98 บาท ภายใต้ชื่อ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลายโสธร  และข้าวหอมมะลิทุ่งดอกจาน


UploadImage

UploadImage

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับส่วนภูมิภาคได้ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวสารโดยการเชื่อมโยงตลาดข้าวสารกับเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ  เพื่อให้สหกรณ์สามารถเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากสมาชิกได้ อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้สมาชิกมีรายได้
 


บทความ : นางสาวขนิษฐา  ทูลธรรม
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร