สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ย 1.6 ล้านบาท

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:26 น.
 306
UploadImage

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ย 1.6 ล้านบาท
 
วันที่ 11 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวน 10 สถาบัน สมาชิกที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 5,975 ราย จำนวนเงินที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยงวดที่ 1 จำนวน 1,611,888.54 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร แบ่งเบาภาระหนี้สิน, ลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage