สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 09:14 น.
 80
UploadImage

คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ
 
ขยะหรือมูลฝอยหรือของเสีย เป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งในสังคม ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในสังคมมากมาย  ปัจจุบันได้เห็นแล้วว่าปัญหาขยะล้นเมืองนั้นมีสาเหตุมาจากพวกเราทุกคนที่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเราในวันนี้ปัญหาขยะล้นเมืองไม่ได้มีแค่ตามชุมชนหรือเมืองใหญ่เท่านั้น ยังมีขยะทั้งในแม่น้ำและทะเลอีกเป็นจำนวนมาก และจะก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้ในอนาคต ฉะนั้นการคัดแยกขยะ จึงเป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทำให้ขยะแยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน การช่วยลดปัญหานี้ให้เบาลงได้คือการเริ่มสร้างจิตสำนึกของตนเองก่อนทิ้งขยะทุกครั้ง ควรแยกถังขยะออกไปตามประเภทของขยะการคัดแยกขยะสามารถทำได้ ดังนี้
 
แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก!
1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง ...
2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)                
3. ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ...
4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)
 
ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้ และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และใช้บำรุงดินหรือบำรุงต้นไม้ได้ต่อไป
2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ โดยเราสามารถนำขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า หรือไม่ก็ส่งต่อให้กับโครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ได้
3. ขยะอันตราย ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ โดยเราสามารถนำขยะประเภทนี้ไปกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่เหมาะจะนำไปรีไซเคิล เช่น โฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี ซึ่งจำเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
 
ด้วยสภาวะปัจจุบัน ด้วยจำนวนผู้คนที่มากขึ้น จำนวนขยะจึงเพิ่มขึ้นตาม การคัดแยกขยะจึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง การคัดแยกขยะทำให้ปริมาณขยะลดลง เป็นการลดพิษทางอากาศ และเป็นการสร้างมูลค่าของขยะให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น และยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้คนในการเลี้ยงชีพอีกด้วยและเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะลงด้วยตัวของเราเอง ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการสะสมของขยะจำนวนมาก และประโยชน์ของการจัดการคัดแยกขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำถังคัดแยกขยะไว้สำหรับคัดแยกขยะในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร มีการคัดแยกขยะเป็นประจำในแต่ละเดือน แล้วรวบรวมขยะรีไซเคิลนำมาบริจาค เพื่อจำหน่ายตามโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” เดือนละ 1 ครั้ง ในทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จังหวัดยโสธรจัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รักษามาตรฐานและต่อยอด “ จังหวัดสะอาด” อย่างยั่งยืน 2) ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกันแบบ “กรมยโสธร” 3) รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะด้วยตนเอง ภายใน้แนวคิด “ใครก่อขยะ คนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบกำจัดขยะ” 4) เพื่อเป็นกิจกรรมทำความดีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลมอบให้องค์กรการกุศลในการช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรเป็นหน่วยงานราชการ จึงหวังว่าเพียงเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในการจัดการขยะด้วยตนเอง 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage 
นางวาสนา  โฮมหุ้มแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร