สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:45 น.
 235
UploadImage

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

(วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริม นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้าอวยพรและมอบกระเช้า แก่ นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ  สำนักงานเขตดุสิต ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage