สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:45 น.
 59
UploadImage

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

(วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริม นางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้าอวยพรและมอบกระเช้า แก่ นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ  สำนักงานเขตดุสิต ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage